مطالب کلیدی کتاب “کلیله و دمنه”

این مطالب درک دریافت محدود من از مفاهیم هست ، و می تواند با محتوای اصلی و مورد نظر متفاوت باشد.

دین بدون ملک تباه و ضایع است و ملک بدون دین باطل

عقل کلید خیرات و حافظ سعادت هاست و مصالح زندگی و رستگاری در دنیا و آخرت به آن وابسته است.

با هشت ویژگی می توان عقل را شناخت : اول مهربانی و صبر ، دوم خودشناسی ، سوم اطاعت از افراد خیرخواه ، چهارم رازداری و شناخت جایگاه راز ، پنجم توانایی نگه داشتن زبان و به قدر نیاز صحبت کردن ، ششم دل دوستان و یاران را با حرف های خوب به دست آوردن ، هفتم دوری از خبردادن در مورد چیزی که در مورد آن نپرسند ، هشتم نگفتن سخنی که اظهار آن منجر به پشیمانی شود.

قوی ترین رکن بنای دوستی کتمان اسرار است

خط جسم معنی است

همت نباید این باشد که مطلبی زود خوانده شود و تمام ، بلکه فواید آن را آرام آرام در سرشت خود جا دهد اگر اینگونه نکند مثل آن بود که : مردی که در بیابان گنجی پیدا کرد

هر کس بدون آگاهی کاری را شروع کند مثل آن است که : مردی که می خواست به زبان عربی حرف بزند و فکر کرد در سخنوری به کمال رسیده هست و مسخره شد.

طلب علم و آماده کردن توشه ی آخرت و رفتار نیک از کارهای مهم است

نور ادب دل را روشن می کند و تجربه مردم را از نادانی نجات می دهد

همانطور که نور خورشید زمین را منور می کند، علم با رفتار خوب و آزار نرسانیدن به مردم زیباتر می شود