مطالب کلیدی از قرآن

این مطالب درک دریافت محدود من از مفاهیم هست ، و می تواند با محتوای اصلی و مورد نظر متفاوت باشد.

ای کسانی که ایمان آورده اید ، از گمان ها جدا بپرهیزید، زیرا که پیروی برخی از گمان ها ( گمانی که مخالف واقعیت باشد) گناه است و تجسس و کاوش نکنید.

زن و شوهر در برابر نقص ها و عیب های همدیگر به منزله لباس هستند و عیب را پنهان می کنند