آموزه هایی از دکتر الهی قمشه ای

این مطالب درک دریافت محدود من از مفاهیم هست ، و می تواند با محتوای اصلی و مورد نظر متفاوت باشد.

یکی از راه های کنترل خشم ، این هست که خودمان را هم در آن رویداد مقصر ببینیم . همیشه قرار نیست برنده باشیم.

آدمی به اندازه ی قدرت تفکر خود پیشرفت می کند ، و آرزو دلیلی بر استعداد هست .