مطالب کلیدی کتاب “سخنان چهارده معصوم”

این مطالب درک دریافت محدود من از مفاهیم هست ، و می تواند با محتوای اصلی و مورد نظر متفاوت باشد.

آنکس که گمان خود را نیکو مسازد و بدبین باشد از هر کسی وحشت می کند

هر کس به برادر دینی خود تهمت زند حرمتی میان آن دو به جا نمی ماند

بدحال ترین مردم کسی است که بخاطر بدگمانی اش ، به هیچ کس اطمینان نمی کند ، در نتیجه بخاطر بدرفتاری اش کسی برای او باقی نمی ماند.

آزاری که گاهی زنان نسبت به شوهر خود روا می دارند، از حب آنها به شوهر خویش است

شخصی که خود را در موضع تهمت قرار دهد، نباید کسی را که به او گمان بد برده است، نکوهش کند