مطالب کلیدی کتاب “شخصیت سالم”

این مطالب درک دریافت محدود من از مفاهیم هست ، و می تواند با محتوای اصلی و مورد نظر متفاوت باشد.

هنگامی جامعه ای سالم و متعادل خواهیم داشت که افراد آن جامعه، از سلامت روان برخوردار و در عرصه های اجتماعی فعال باشند.

فرزانه آموخته است که آموخته هایش را مطلق نداند و بی قید و شرط پایبند آنها نباشد

مولانا در کتاب گرانقدر مثنوی، حکایتی شیرین دارد که در جهان پیچیده است گروهی در تاریکی فیلی را لمس می کنند، یکی خرطوم فیل را لمس کرده و او را چون لوله می انگارد، دیگری پای فیل را لمس کرده و فیل را ستون انگاشته است، سومی گوش های فیل را لمس کرده و او را همچون بادبزن در نظر آورده است و چهارمی شکم فیل را لمس کرده و فیل را کیسه ای آویزان تصور نموده است. تا زمانی که نور نتابد و کل فیل دیده نشود «جزء انگاری» حاصلی جز اختلاف نظر ندارد.

روش علمی بر پایه ی کاهشگری و تقلیل گرایی قرار دارد

معیار ما برای تعریف شخصیت سالم شکوفایی استعدادهای یک فرد است. بنابراین کسی که بیماری روانی آشکاری ندارد و عملکرد او در حد میانگین عملکرد افراد جامعه است اما موفق به شناخت و شکوفا کردن استعدادهای انسانی خود نشده است،دارای شخصیت سالم نمی باشد. بنابراین هنگامی که راجع به ویژگی های شخصیت سالم صحبت می کنیم منظورمان استعدادهای ویژه ی انسانی است.
بر خلاف «غریزهی حفظ حیات» و «غریزهی تولید مثل و تداوم بقا» که در تمام موجودات زنده مشترک است، انسان دارای تمایل یا غریزهی «تعالی روانی» است که منحصر به او است. با این دیدگاه، ویژگی هایی که نشان دهنده ی تعالی روانی در انسان هستند را به عنوان ویژگی های شخصیت سالم انتخاب کرده ایم.

1-انضباط شخصی یا کنترل خویشتن
یکی از ویژگی های شخصیت سالم این است که فرد نه به دلیل فشار بیرونی بلکه به دلیل هدف بزرگتر و ماندگارتر و متعهد بودن به انتخاب خود حاضر باشد محدودیتی خود خواسته را بپذیرد یا میلی کوچک و گذرا را مهار کند.
انسان، توانایی این را دارد که قوی ترین کشش ها و تمایلات غریزی خود را آگاهانه کنترل کند.
سحرخیزی، وقت شناسی، مقید بودن به تعهدات، روزه داری و پرهیز،ورزش منظم و مقید بودن به دستورالعمل های مذهبی نمونه هایی از انضباط شخصی هستند.

هیچ فردی بدون برخورداری از نظم به موفقیت بزرگی نرسیده است.

توانمندی بزرگ ، از طریق خویشتن داری بزرگ ، خود را آشکار می کند.