مطالب کلیدی کتاب “اثر مرکب”

این مطالب درک دریافت محدود من از مفاهیم هست ، و می تواند با محتوای اصلی و مورد نظر متفاوت باشد.